สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต (สำนักงาน กสทช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของงบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

Continue Readingสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต (สำนักงาน กสทช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของงบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕