News
Admin

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต (สำนักงาน กสทช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของงบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต (สำนักงาน กสทช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของงบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕  เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ 

Read More »